Stratégia OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MAKERY WORLD Zrt.

 

Táto stratédia ochrany osobných údajov (ďalej len „stratégia“) vysvetľuje ako MAKERY WORLD, s. r. o., (registrované sídlo: H-2483 Gárdony, Szabadság út 16.; registračné číslo: 07-10-001564, daňové číslo: 27287659-2-07; ďalej “Makery World”, “správca dát”, “my” alebo “nás”) zhromažďuje, ukladá, používa a zverejňuje osobné informácie svojich používateľov („ty“ alebo „používateľ“) pri rezervácii stola („rezervácia“) v jednej z Makery reštaurácií („Makery reštaurácia“), ktorú prevádzkuje franšízny partner Makery world („franšízny partner“) prostredníctvom domény a všetkých subdomén špecifikovaných v prílohe 1 týchto zásad (spolu ďalej len „webová stránka“), alebo pri rezervácii termínu („stretnutie“) priamo v reštaurácii, alebo cez online služby pri vytváraní používateľského účtu („registrácia“) pri zakúpení darčekových balíčkov dostupných na webovej stránke („produkt“), alebo pri objednávke donášky domov z Makery („donáška domov“), („služby“)

 

Táto stratégia tiež stanovuje práva a povinnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov a ďalšie príslušné ustanovenia. Táto stratégia tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Makery World (ďalej „VOP“).

 

Spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov správcom dát bude v súlade s priamo uplatniteľnými zákonmi Európskej únie a s platnými ustanoveniami slovenských zákonov. V prípade spracúvania osobných údajov sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len: „GDPR“), zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), zákon XL VIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach podnikateľskej reklamnej činnosti (ďalej len „zákon o podnikateľskej reklame“), zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach činností elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) , ďalej odporúčania a skúsenosti slovenského úradu ochranu údajov a slobodu informácií a postupy v oblasti ochrany údajov a odporúčania pracovnej skupiny pre ochranu údajov podľa článku 29 (ďalej len „WP29“) a Európskej komisie  a Rady pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“).

 

Spoločnosť Makery World je správcom všetkých údajov, ktoré tvoria osobné údaje, a ktoré zhromažďuje správca údajov pri používaní služieb: počas registrácie, rezervácie, termínu stretnutia alebo pri nákupe produktov alebo donášky domov.

 

Správca dát sa zaviazal chrániť osobné údaje; preto bude spoločnosť Makery World zachovávať mlčanlivosť o prijatých osobných údajoch a podnikne všetky potrebné kroky na ich bezpečné  spracovanie.

 

Prečítajte si tieto pravidlá a uistite sa, že im rozumiete. Ak nesúhlasíte s týmito Pravidlami alebo našimi postupmi, nesmiete používať našu Webovú stránku alebo naše Služby.

 

1.       DEFINÍCIE

Nasledujúce definície sú určené GDPR:

1.1   osobné údaje“: znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („ dotknutá osoba “); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, alebo podľa jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

1.2   súhlas“: je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorého vyjadrením alebo jasným kladným konaním vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

1.3   vzniesť námietku“: vyhlásenie dotknutej osoby, ktoré namieta proti spracovaniu svojich osobných údajov a požaduje ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracovaných údajov;

1.4   správca osobných údajov“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracúvania určené právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho nominácie môžu byť ustanovené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu;

1.5   spracovanie údajov“: je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie , konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iné sprístupnenie, vyrovnanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

1.6   spracovateľ údajov “: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

1.7   tretia strana“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje;

1.8   porušenie ochrany osobných údajov“: je narušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému vyzradeniu alebo prístupu k preneseným, uloženým alebo inak spracovaným osobným údajom alebo k nim;

1.9   príjemca“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorým sú osobné údaje zverejnené, či už je to tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracúvania;

1.10                       dozorný orgán“: znamená jeden alebo viac nezávislých orgánov verejnej moci poskytovaných každým členským štátom, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie uplatňovania GDPR s cieľom chrániť základné práva a slobody fyzických osôb v súvislosti so spracovaním a uľahčiť voľný tok údajov osobné údaje v rámci Európskej únie;

1.11. „dotknutý dozorný orgán“: je dozorný orgán, ktorého sa týka spracúvanie osobných údajov, pretože: a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu; b) dotknuté osoby, ktoré majú bydlisko v členskom štáte tohto dozorného orgánu, sú podstatne ovplyvnené alebo je pravdepodobné, že budú podstatne ovplyvnené spracovaním; alebo c) tomuto dozornému orgánu bola podaná sťažnosť.

 

 

2.       INFORMÁCIE ZBIERANÉ V MAKERY WORLD

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme od používateľov, nám umožňujú prispôsobiť a vylepšiť naše služby.

 

Správca údajov zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje výlučne na účely stanovené v tejto stratégii a zaisťuje, aby boli údaje vo všetkých fázach spracúvané v súlade s účelom spracúvania údajov.

 

2.1   Informácie, ktoré nám poskytnete:

2.1.1         Počas rezervácie

Makery World zhromažďuje a spracúva nasledujúce údaje počas Rezervácie, aby mohla splniť záväzky uvedené vo VOP:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            telefónne číslo.

 

Správca údajov vás informuje, že vami zadaná e-mailová adresa nevyžaduje uvedenie osobných údajov, ako je vaše meno. Môžete si slobodne zvoliť e-mailovú adresu, ktorá bude obsahovať informácie o vašej totožnosti.

 

2.1.2         Počas vypĺňania formulára zákazníckej podpory dostupného na webových stránkach („formulár“)

 

Makery World zhromažďuje nasledujúce informácie, aby vás mohla kontaktovať pri vyplňovaní formulára:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            akékoľvek ďalšie osobné informácie uvedené v časti text správy formulára zákazníckej podpory.

 

Pri vypĺňaní formulára nie je povinné uvádzať vaše mobilné telefónne číslo, ak ho poskytnete, správca údajov bude vaše telefónne číslo uchovávať za účelom kontaktu. Ak nám poskytnete informácie o citlivosti na jedlo v časti formulára s voľnými textovými správami, spracujeme ich iba v súvislosti s vašou objednávkou, a to v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie služieb a anonymne.

 

2.1.3         Pri registrácii na webovej stránke

Za účelom prevádzkovania používateľského účtu registrovaného na webových stránkach zhromažďuje spoločnosť Makery World nasledujúce údaje, ktoré ste poskytli:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            heslo.

 

Poskytnutie mena a e-mailovej adresy je nevyhnutné na identifikáciu používateľa, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke, a slúži tiež na účely komunikácie medzi spoločnosťou Makery World a vami. Kvôli splneniu požiadaviek na bezpečnosť údajov je potrebné počas identifikácie používateľa zadať heslo.

 

2.1.4         Pri zakúpení produktu

Správca údajov zhromažďuje nasledujúce osobné údaje za účelom splnenia zmluvných práv a povinností stanovených medzi vami a spoločnosťou Makery World pri nákupe produktov Makery World, ako aj za účelom splnenia práv a povinností stanovených platnými právnymi predpismi:

 

•            meno osoby alebo firmy,

•            fakturačná adresa,

•            emailová adresa,

•            telefónne číslo

•            akékoľvek ďalšie osobné informácie uvedené v časti s textovými správami.

 

Ak nám poskytnete informácie o citlivosti na jedlo v časti formulára s voľnými textovými správami, spracujeme ich iba v súvislosti s vašou objednávkou, a to v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie Služieb a anonymne.

 

2.1.5         Pri požiadavke na donášku domov

Spoločnosť Makery World zhromažďuje nasledujúce osobné údaje, aby splnila zmluvné práva a povinnosti ustanovené medzi vami a správcom údajov pri požiadaní o dodanie domov, ako aj za účelom splnenia práv a povinností stanovených platnými právnymi predpismi:

 

•            „prezývka/nickname“,

•            emailová adresa,

•            meno osoby alebo názov firmy

fakturačná adresa,

•            názov dodávky,

•            adresa dodania,

•            telefónne číslo,

•            akékoľvek ďalšie osobné údaje uvedené v časti so správami.

 

Ak nám poskytnete informácie o citlivosti na jedlo v časti formulára s voľnými textovými správami, spracujeme ich iba v súvislosti s vašou objednávkou, a to v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie Služieb a anonymne.

 

 

2.2   Informácie o tretích osobách, ktoré nám poskytne používateľ

Počas poskytovania služieb môžeme tiež spracúvať osobné údaje tretích strán prijaté od našich používateľov, ak tretia strana dostane produkt ako darček, ktorý je možné zakúpiť prostredníctvom webovej stránky.

 

Používateľ nám poskytuje vaše

 

•            meno

•            emailová adresa

 

aby mohol Správca údajov s vami udržiavať kontakt, aby mohol poskytnúť službu a byť vám nápomocný. Osobné údaje sú spoločnosťou Makery World bezpečne uložené na jej serveroch.

 

2.3   Informácie zbierané automaticky

 

Pri prehliadaní webových stránok Správcu údajov sa z dôvodu technickej prevádzky automaticky zaznamenáva začiatočný a konečný čas návštevy používateľa a v závislosti od nastavení vášho počítača prehľadávač, údaje operačného systému, vaša adresa IP a názov adresy stránka, z ktorej ste prišli. Z týchto údajov systém automaticky generuje štatistické údaje.

Dátum návštevy, zaznamenanie a uloženie adresy IP a údaje prehliadača a operačného systému sú vlastnosťou fungovania webových stránok a ich správa je technicky nevyhnutná iba na štatistické účely. Spoločnosť Makery World s týmito údajmi nevykonáva ďalšiu správu údajov.

 

 

 

 

 

 

3.       A ČO COOKIES?

 

Zhromažďujeme anonymné údaje z webových stránok, ako sú napríklad vyhľadávania. Anonymizované údaje môžu obsahovať údaje o relácii používateľa, ako je IP adresa, typ webového prehliadača, čas strávený na stránke používateľom a tlačidlá, na ktoré používateľ klikne. Samotné „cookie“ nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka. „Cookie“ je súbor, ktorý sa odošle do prehliadača návštevníka a uloží sa na pevný disk návštevníka. Súbory cookie nepoškodzujú počítač návštevníka. Prehliadač je možné nastaviť tak, aby indikoval, kedy je súbor cookie prijatý, takže návštevník sa môže rozhodnúť, či takzvaný súbor cookie prijme alebo nie. Nezhromažďujeme ani nespravujeme žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikáciu návštevníka. Prečítajte si naše pravidlá používania súborov cookie navštívením nasledujúceho odkazu[A1] , aby ste zistili, ako fungujú naše súbory cookie.

 

4.       AKO MAKERY WORLD POUŽÍVA VAŠE DÁTA?

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely a na rôznych právnych základoch, a to nasledovne:

 

4.1   Makery World spracúva nasledujúce osobné údaje za účelom poskytovania služieb v rozsahu nevyhnutnom na splnenie VOP:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            telefónne číslo,

•            fakturačná adresa,

•            heslo,

•            dokončené objednávky a nákupu.

 

Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

 

4.2   Nasledujúce osobné údaje budú spracované so súhlasom na použitie pre marketingové účely,  ako aj na zasielanie kupónov, mobilných kupónov, prijímacích správ, e-mailov a SMS správ:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            telefónne číslo.

 

Právnym základom spracúvania údajov je váš výslovný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR).

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov založených na súhlase pred vašim odvolaním.

 

4.3   Príležitostne môžeme za účelom vytvárania príspevkov na platformách sociálnych médií (napr. Facebook, Instagram, Twitter) s vašim aktívnym súhlasom spracovať vaše nasledujúce informácie:

 

•            meno a priezvisko,

•            emailová adresa,

•            vaše fotografie a videozáznamy.

 

Právnym základom spracúvania údajov je váš výslovný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR).

 

Súhlas na účely spracovania údajov uvedený v časti 4.3. sa poskytuje podľa údajov (priezvisko a meno, vaše označovanie v príspevkoch na sociálnych sieťach, snímka a videozáznam) v mieste a čase záznamu a videozáznamu. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov na marketingové účely. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.

 

4.4   Správca údajov vyvinie všetko úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, vo vzťahu k dotknutej osobe spracovával zákonne, spravodlivo a transparentne.

4.5   Budeme zhromažďovať a uchovávať iba osobné údaje, ktoré sú relevantné pre účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú, a nebudeme ich používať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi, pokiaľ takéto použitie nebolo následne schválené vami.

 

4.6   Osobné údaje zhromaždené správcom údajov musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa spracúvajú.

 

4.7   Podnikneme primerané kroky, aby sme zaistili spoľahlivosť osobných údajov na zamýšľané použitie, presnosť, úplnosť a aktuálnosť. Príležitostne vás môžeme kontaktovať, aby sme zistili, či sú vaše údaje stále presné a aktuálne.

 

4.8   Správca údajov uchováva zhromaždené osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, iba po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšiu dobu, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia GDPR za predpokladu vykonania príslušných technických a organizačných opatrení vyžadované nariadením GDPR na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby.

4.9   Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.

5.       AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v tejto stratégii alebo dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšiu dobu uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky, na účely zisťovania, výkonu alebo obrany právnych nárokov). Ak už nebudeme mať právny základ na spracovanie vašich osobných údajov alebo ich nebudeme mať k dispozícii, buď ich vymažeme, alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), budene ich bezpečne uchovávať a izolovať ich od ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich odstránenie.

 

6.       TABUĽKOVÉ ZHRNUTIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV V MAKERY WORLD

 

6.1   Počas rezervácie

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Dĺžka uchovávania údajov

Meno a priezvisko

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou (VOP)

 

Na splnenie zmluvy (VOP) uzavretej medzi Dotknutou osobou a Makery World článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

8 rokov, v súlade s čl. 169. § (2) zákona C z roku 2000 o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“)

 

E-mail adresa a telefónne číslo

Poskytovanie služieb a kontaktov potrebných na splnenie zmluvy uzavretej medzi Makery World a Dotknutou osobou

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Až do dosiahnutia účelu spracúvania údajov, najneskôr však do splnenia zmluvy

 

 

6.2   Počas vypĺňania formulára

 

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Meno a priezvisko

E-mail adresa

Kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas

 

Akékoľvek osobné informácie uvedené v časti textové správy

 

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou (VOP)

 

Na splnenie zmluvy (VOP) uzavretej medzi Dotknutou osobou a Makery World článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR a oprávnený záujem

 

Do splnenia účelu spracúvania údajov, najneskôr však do konca všeobecnej premlčacej doby nasledujúcej po splnení / ukončení alebo zlyhaní zmluvy

 

 

 

6.3   Počas registrácie

 

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Meno a priezvisko

 

Kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Do dosiahnutia účelu spracúvania údajov, najviac však do odvolania súhlasu

 

E-mail adresa

heslo

Zabezpečený prístup k používateľskému účtu

 

 

6.4   Pri zakúpení produktu

 

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Meno a priezvisko kupujúceho

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou, kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

8 rokov, v súlade s čl. 169. § (2) zákona o účtovníctve

 

Fakturačná adresa

Akékoľvek osobné informácie uvedené v časti textové správy

 

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Do splnenia účelu spracúvania údajov, najneskôr však do konca všeobecnej premlčacej doby nasledujúcej po splnení / ukončení alebo zlyhaní zmluvy

 

E-mail adresa a telefónne číslo

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou, kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Až do dosiahnutia účelu spracúvania údajov, najviac však do splnenia zmluvy

 

 

 

6.5   Pri objednávke donášky domov

 

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Meno a priezvisko

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou, kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

8 rokov, v súlade s čl. 169. § (2) zákona o účtovníctve

 

Fakturačná adresa

Meno komu bude doručená donáška

Adresa pre donášku

Akékoľvek osobné informácie uvedené v časti textové správy

 

Poskytovanie služby na základe zmluvy (VOP) medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou

 

Na splnenie zmluvy (VOP) uzavretej medzi Dotknutou osobou a Makery World článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

 

Do splnenia zmluvy

 

„Prezývka“, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Poskytovanie služby na základe zmluvy medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou, kontaktné účely

 

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR a oprávnený záujem

 

Až do dosiahnutia účelu spracúvania údajov, najneskôr však do splnenia zmluvy alebo do konca všeobecnej premlčacej doby

 

Akékoľvek osobné informácie uvedené v časti textové správy

 

Poskytovanie služby na základe zmluvy (VOP) medzi spoločnosťou Makery World a dotknutou osobou

 

Na splnenie zmluvy (VOP) uzavretej medzi Dotknutou osobou a Makery World článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR a oprávnený záujem

 

Do splnenia účelu spracúvania údajov, najneskôr však do konca všeobecnej premlčacej doby nasledujúcej po splnení / ukončení alebo zlyhaní zmluvy

 

 

 

 

6.6   Počas marketingových aktivít Makery world

 

Rozsah osobných údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Meno a priezvisko

Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber newslettera

 

Článok 6 ods. 1 písm. A) a čl. 6. § 1 a 5 zákona XLVIII z roku 2008 o základných požiadavkách a niektorých obmedzeniach komerčnej reklamnej činnosti

 

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

 

 

E-mail adresa

Foto a video záznam

Použitie špecifikované v súhlase s vyhlásením pre Makery World, ako napríklad publikácia v digitálnej a nedigitálnej podobe, reprodukcia, distribúcia

 

Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR

 

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby

 

 

 

7.       ZDIEĽANIE OSOBNÝCH DÁT ZOZBIERANÝCH MAKERY WORLD

 

7.1   Spoločnosť Makery World nezabezpečí prístup tretej strany k osobným údajom, ktoré ste poskytli, bez vášho predbežného súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je prenos údajov nevyhnutný na plnenie zmluvy alebo oprávnený záujem Správcu údajov alebo strane, ktorá má na to právo podľa zákona.

 

7.2   Makery World môže zdieľať určité osobné informácie s dodávateľmi tretích strán v EÚ alebo v tretích krajinách, ktorí dodávajú softvérové aplikácie, webhosting a ďalšie technológie alebo služby pre webové stránky a naše služby (ďalej len „spracovateľ údajov“). Makery World poskytne týmto tretím stranám iba prístup k informáciám, ktoré sú primerane potrebné na výkon ich práce alebo na plnenie zákona. Tieto tretie strany nikdy nepoužijú tieto informácie na žiadne iné účely okrem poskytovania služieb v súvislosti s webovou stránkou a našimi službami. Počas služby spracovania údajov sa spracovateľ údajov bude riadiť súčasnou politikou, príslušnými platnými právnymi predpismi, ďalej ustanoveniami existujúcich zmlúv medzi sebou a spoločnosťou Makery World.

 

 

 

 

 

 

Služby spracovania osobných údajov využívame u nasledujúcich spracovávateľov údajov:

 

Meno

Sídlo spoločnosti

Krajina

Činnosť (služby spracovania údajov)

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület, 5. emelet 5.

Maďarsko

Online služba platobných systémov, údržba monitorovacieho systému proti podvodom.

Facebook Inc.

1601 Willow Road Menlo Park,

CA 94025

USA

Meranie efektívnosti reklám na Facebooku.

HubSpot, Inc.

25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141

USA

Poskytovanie nástrojov marketingu, predaja a služieb zákazníkom.

 

Red Hat, Inc.

100 East Davie Street

Raleigh, North Carolina 27601

USA

Systémy správy používateľov.

 

LinkedIn Corp.

2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043

USA

Marketingové a štatistické služby.

 

Google, LLC (Google Drive, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords, G Suite, YouTube)

1600 Amphitheatre

Parkway Mountain

View, CA 94043

USA

Hostiteľská služba, poštový systém, vkladanie videa a štatistické služby.

 

Makery Operations DACH GmbH

1010 Wien, Zelinkagasse 14/GL III

Rakúsko

Poskytovanie reštauračných a donáškových služieb domov

 

Salt&Sugar s.r.o.

Zochova 16/13 Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 03

Slovensko

Poskytovanie reštauračných a donáškových služieb domov

 

Bakering International Kft.

1072 Budapest, Dob utca 38.

Maďarsko

Poskytovanie reštauračných a donáškových služieb domov

 

 

 

7.3   Spoločnosť Google, LLC, HubSpot, Inc., Red Hat, Inc., LinkedIn Corp. a Facebook, Inc. dodržiavajú rámce EÚ-USA a EÚ-Švajčiarsko týkajúce sa štítu na ochranu súkromia, a preto prenos vašich osobných údajov vyššie uvedeným poskytovateľom služieb bola považovaná za bezpečnú do 16. júla 2020. Upozorňujeme, že podľa rozsudku č. C-311/18 Súdneho dvora Európskej únie tieto spoločnosti už nepovažovali poskytnutie vhodných záruk za osobné údaje európskych občanov. Pre viac informácií si môžete prečítať rozsudok tu.

 

7.4   Prenášame iba osobné údaje zhromaždené od jednotlivcov nachádzajúcich sa v EÚ, mimo EU  prenášame iba so súhlasom jednotlivcov na prenos údajov tretej strane so sídlom mimo EÚ / v USA, ktorá koná ako spracovateľ údajov, bez príslušných záruk stanovených v GDPR, alebo keď je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Spoločnosť Makery World vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby prenášané osobné údaje boli bezpečné a zabezpečené a aby boli osobné údaje spracovávané spôsobom, ktorý je v súlade s GDPR.

 

8.       VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA

 

Makery World odpovie na žiadosť Dotknutej osoby o uplatnenie jej práv maximálne do jedného mesiaca od jej prijatia. Dátum prijatia žiadosti sa do konečného termínu nezapočítava.

 

8.1   Právo na prístup

Máte právo požadovať prostredníctvom support@makeryworld.com informácie, či Makery World spracúvava vaše osobné údaje alebo nie, a ak takéto spracúvanie údajov prebieha, máte právo získať informácie o

 

a)

• aké vaše osobné údaje,

• na akom právnom základe,

• za akým účelom,

• ako dlho;

 

b) komu, kedy, na základe akých právnych predpisov spoločnosť Makery World povolila prístup k vašim osobným údajom, alebo komu odovzdala vaše osobné údaje;

 

c) zdroj vašich osobných údajov

 

d) či správca údajov používa automatizované rozhodovanie a jeho logiku vrátane profilovania.

 

Makery World poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú prvýkrát, bezplatne na požiadanie dotknutej osoby, potom môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

 

V záujme plnenia požiadaviek na bezpečnosť údajov a ochrany práv dotknutej osoby je spoločnosť Makery World povinná ubezpečiť sa, že dotknutá osoba a osoba, ktorá si želá uplatniť svoje právo na prístup k osobným údajom, sa zhodujú, teda informácie, prístup k a poskytnutie kópie údajov podlieha identifikácii dotknutej osoby.

 

8.2   Právo na nápravu

 

Máte oprávnenie požadovať, aby spoločnosť Makery World zmenila akékoľvek vaše osobné údaje prostredníctvom e-mailovej adresy support@makeryworld.com. Ak dotknutá osoba dokáže odôvodnene preukázať presnosť opravených údajov, prevádzkovateľ vyhovie žiadosti najviac do jedného mesiaca a oznámi jej dotknuté kontaktné údaje.

 

8.3   Právo na vymazanie („Právo na to byť zabudnutý“)

 

V súvislosti s účelmi spravovania osobných údajov uvedenými v oddieloch 2.1.2. a 2.1.3. tejto stratégie vzhľadom na ich právne základy máte právo na to, aby spoločnosť Makery World na vašu žiadosť vymazala vaše osobné údaje a prevádzkovateľ je povinný vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ neexistuje iný právny predpis. základom pre spracovanie týchto údajov.

 

Spoločnosť Makery World nevyhovie vašej žiadosti o vymazanie, ak je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracovanie osobných údajov.

 

Ak spoločnosť Makery World prijme žiadosť o vymazanie, v prvom kroku preskúma, či žiadosť o vymazanie skutočne pochádza od dotknutej osoby. Z tohto dôvodu môže prevádzkovateľ požadovať údaje na identifikáciu zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Makery World (napríklad číslo zmluvy, dátum uzavretia zmluvy), identifikačné číslo dokumentu vydaného dotknutej osobe, zaregistrované osobné údaje; ale prevádzkovateľ nemusí vyžadovať osobné údaje, ktoré nevedie o dotknutej osobe.

 

8.4   Právo na obmedzenie (blokovanie) spracovania

 

Môžete požiadať správcu údajov, aby obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov (uvedením obmedzeného spôsobu spracovania údajov a zabezpečením oddeleného spracovania od ostatných údajov), ak

 

• namietate presnosť svojich osobných údajov (v takom prípade spoločnosť Makery World obmedzuje spracovanie údajov, kým nebude skontrolovaná presnosť osobných údajov);

 

• spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;

 

• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vyžaduje ich dotknutá osoba na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov;

 

• dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu údajov (v takom prípade obmedzenie trvá, kým sa neoverí, či právne záujmy spoločnosti Makery World prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby).

 

8.5   Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

 

Pokiaľ ide o spracovávanie osobných údajov, ako sa uvádza v časti 2.2. tejto stratégie, môžete mať nárok – na účely presadzovania oprávneného záujmu – vo vzťahu k vašim osobným údajom, namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že spoločnosť Makery World nespracúva vaše osobné údaje v súlade s účelmi uvedenými v tejto stratégii. Správca osobných údajov skontroluje zákonnosť námietky dotknutej osoby a ak zistí, oprávnenosť námietky, zastaví spracovanie údajov a zablokuje spracúvané osobné údaje, ďalej informuje o námietke a prijatých opatreniach všetky osoby, ktorých sa dotknuté osobné údaje týkali.

Na základe ich právneho základu nemáte právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na účely uvedené v časti 2.1. týchto Zásad.

 

8.6   Právo na prenos údajov

 

Pokiaľ ide o účely spracovania údajov uvedené v oddiele 2 tejto stratégie – so zreteľom na ich právny základ – máte právo dostávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli spoločnosti Makery World, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej ste oprávnený prenášať tieto údaje spoločnosťou Makery World ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby vám to prekážalo.

 

 

9.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV MALOLETÝCH

 

Kontrolór údajov – v súlade s VOP Makery World – nezhromažďuje osobné údaje maloletých. Ak viete, alebo ste si vedomí toho, že sa na webových stránkach zaregistrovalo dieťa mladšie ako 16 rokov, informujte prosím správcu údajov na tejto e-mailovej adrese: support@makeryworld.com.

 

 

10.   SŤAŽNOSŤ, PRÁVO NA NÁPRAVU

 

Ak zistíte, že spoločnosť Makery World porušila počas spracúvania vašich osobných údajov platné právne predpisy o ochrane údajov alebo že správca údajov na vašu žiadosť neodpovie, potom:

 

          Ste oprávnení podať sťažnosť na maďarský úrad pre ochranu údajov (Nemzeti Adatvédelmi[A2] [NR3]  és Információszabadság Hatóság, adresa: 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11., Poštová adresa: 1363 Budapešť, Pf .: 9., e-mailová adresa. : ugyfelszolgalat@naih.hu, webová stránka: www.naih.hu.

          Máte možnosť obrátiť sa na Súd, ktorý bude konať prednostne. V takom prípade sa môžete slobodne[A4] [NR5]  rozhodnúť, či žalobu podáte na adresu bydliska (trvalý pobyt) alebo obvyklého pobytu (dočasná adresa). Webová stránka, ktorá pomáha pri výbere príslušného súdu oprávneného konať v Maďarsku, je: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso.

 

 

11.   ZMENA A DOPLNENIE ZÁSAD

 

Spoločnosť Makery World je oprávnená priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne meniť tieto Zásady a informácie o používaní webových stránok z dôvodu rôznych aktualizácií. Zmeny a doplnky politiky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Vzhľadom na to sa odporúča pravidelne navštevovať webovú stránku a monitorovať prijateľnosť zmien.

 

 

12.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo služieb správcu údajov, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy support@makeryworld.com alebo v našej reštaurácii Makery: Budapest Makery, 1072 Dob utca 38, Budapešť, Maďarsko.

Príloha 1.

Domény vlastnené kontrolórom údajov, iné ako www.makeryworld.com:

 

1.              https://www.makeryworld.com

2.              https://www.makeryworld.sk

3.              https://www.makeryworld.at

4.              https://www.budapestmakery.hu