Makery Franchise Partner

Tájékoztató adatfeldolgozásról

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) 14. cikkében foglalt kötelezettséggel, részletesen ismerteti, hogy a Makery Franchise Partner (rövid neve: Makery Franchise Partner., székhelye: […]nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. […] cégjegyzékszám alatt; e-mail címe: […]; továbbiakban: „Franchise Partner”, „Adatfeldolgozó”, vagy „MFP”) milyen személyes adatokat kezel vendégeivel és megrendelőivel kapcsolatban a MAKERY WORLD Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (rövid neve: MAKERY WORLD Zrt., székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 16., nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-10-001564 cégjegyzékszám alatt; e-mail címe: support@makeryworld.com; továbbiakban: „Makery World” vagy „Adatkezelő”) kötött adatfeldolgozási szerződés alapján az Adatkezelő nevében.

 

A Tájékoztató továbbá rögzíti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket.

 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó a GDPR 28. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek eleget téve írásbeli adatfeldolgozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: „Adatfeldolgozási Szerződés”), tekintettel arra, hogy Adatfeldolgozó Adatkezelő szerződéses franchise partnere és Adatfeldolgozó az Adatkezelő franchise rendszerébe tartozó szolgáltatások nyújtásában való közreműködés során az Adatkezelő által meghatározott célok elérése érdekében, valamint az Adatkezelő által meghatározott eszközök útján és módon, az Adatkezelő nevében kezel személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalakon és azok aldomainjein (a domainek listáját a jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza, továbbiakban együttesen: „Weboldal” vagy „Honlap”) keresztül, valamint az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló Franchise Partner által üzemeltettet Makery éttermekben (a továbbiakban: „Makery Étterem”) történő e-mailes, személyes, telefonos vagy a Honlapon keresztül történő asztalfoglalás (a továbbiakban: „Table Booking”), élő- vagy online rendezvényekhez kapcsolódó időpontfoglalás (a továbbiakban: „Időpontfoglalás”), felhasználói fiók létrehozásakor a Weboldalon (a továbbiakban: „Regisztráció”), és az azon keresztül elérhető ajándékcsomagok (a továbbiakban: „Termék”) megvásárlása, valamint házhoz szállítás megrendelése (a továbbiakban: „Házhoz Szállítás”) (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) alkalmával gyűjt felhasználóiról (a továbbiakban: „Ön”, „Érintett”, „Felhasználó”) személyes adatokat.

 

A fentiek alapján a Makery World az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Szolgáltatások megrendelése során a Franchise Partner számára megadásra kerül.

 

A személyes adatok Adatkezelő által történő gyűjtése és kezelése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) alkalmazandó, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, illetve a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport (a továbbiakban: „WP29”), valamint az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: „EDPB”) ajánlásai az irányadóak.

 

A MFP elkötelezett a személyes adatok védelmével kapcsolatban, ezért a Makery Worldtől kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz valamennyi intézkedést a biztonságos adatkezelés elősegítése érdekében.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön megerősíti, hogy teljeskörűen megismerte és elolvasta a jelen Tájékoztató szövegét, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 1. FOGALMAK

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

 

1.1.      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

1.2.      az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

1.3.      tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

1.4.      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

1.5.      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

1.6.      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

1.7.      harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

1.8.      adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

1.9.      címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

1.10.    felügyeleti hatóság: a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében az Európai Unió minden tagállama által, a GDPR alkalmazásának ellenőrzéséért kijelölt vagy létrehozott egy vagy több független közhatalmi szerv;

 

1.11.    érintett felügyeleti hatóság: jelenti azt a felügyeleti hatóságot, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

 

 1. A MAKERY WORLD ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

 

A MFP az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott alábbi célok érdekében kezeli a Makery World nevében, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.

 

 • Az Ön által a Makery World rendelkezésére bocsátott adatok:

 

 • Asztalfoglaláskor vagy Időpontfoglaláskor

 

A Makery World a Weboldalon történő Időpontfoglaláskor, illetve Asztalfoglalás esetén a Honlapon közzétett ÁSZF szerinti foglalási megállapodás teljesítése érdekében az Ön alábbi adatait kezeli:

 

 • vezeték- és keresztnév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.
 • Termék Regisztrációval vagy Regisztráció nélkül történő megvásárlásakor

 

Az Adatkezelő és az Ön között a Makery World Termékeinek megvásárlásakor létrejött szerződési kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése érdekében kezeli az Ön alábbi adatait:

 

 • számlázási név,
 • számlázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • a szabadszöveges üzenet részben megadott bármilyen más személyes adat.

Amennyiben Ön a szabadszöveges üzenet részben ételérzékenységre vonatkozó információt közöl velünk azt kizárólag a rendelésazonosítóhoz kötötten, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és nem névre szólóan kezeljük.

 • Házhoz Szállítás megrendelésekor

Az Adatkezelő és az Ön között a Házhoz Szállítás megrendelésének elküldésekor létrejött szerződési kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése érdekében kezeli az Ön alábbi adatait:

 

 • „becenév”,
 • e-mail cím,
 • vezeték- és keresztév,
 • telefonszám,
 • számlázási cím,
 • kiszállítási név,
 • kiszállítási cím,
 • a szabadszöveges üzenet részben megadott bármilyen más személyes adat.

Amennyiben Ön a szabadszöveges üzenet részben ételérzékenységre vonatkozó információt közöl velünk azt kizárólag a rendelésazonosítóhoz kötötten, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és nem névre szólóan kezeljük.

 

 • Automatikusan gyűjtött adatok:

Az Adatkezelő Honlapjának megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben az Érintett számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan az Érintett érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, ezen adatokkal további adatkezelést a Makery World nem végez.

 

 1. MI A HELYZET A SÜTIKKEL?

 

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja. Ezeknek a fájloknak a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tehessük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. Az anonimizált adatok tartalmazhatják a felhasználói munkamenet adatait, például az IP-címet, a böngésző típusát, a Felhasználó által az Honlapon töltött időt és az Ön által kattintott gombokat. A részletes szabályozást itt olvashatja el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A MAKERY WORLD ÁLTALI ADATKEZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

4.1.       Asztalfoglalás és Időpontfoglalás

 

Személyes adatok köre

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatok megőrzési ideje

Vezeték- és keresztnév

Szolgáltatás nyújtása az Érintett részére a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés (ÁSZF) alapján

a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés (ASZF) teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pontja

8 év, összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”) 169. § (2) bekezdésében foglaltakkal

 

E-mail cím és Telefonszám

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítéséig

 

4.2.       Termék megvásárlásakor

 

Személyes adatok köre

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatok megőrzési ideje

Számlázási név

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai

8 év, összhangban a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltakkal

Számlázási cím

A szabadszöveges üzenet részben megadott bármilyen más személyes adat

 

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai és jogos érdek

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítését / megszűnését, vagy meghiúsulását követően szükséges igényérvényesítési idő végéig

 

E-mail cím Telefonszám

Szolgáltatás nyújtása; a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés teljesítése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítéséig

 

4.3.       Házhoz Szállítás megrendelésekor

 

Személyes adatok köre

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatok megőrzési ideje

Számlázási név

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés alapján, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (b) pontjai

8 év, összhangban a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltakkal

Számlázási cím

Kiszállítási név

Kiszállítási cím

 

         „becenév”

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés alapján, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítéséig

E-mail cím Telefonszám

Szolgáltatás nyújtása a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés alapján, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

 

GDPR 6. cikk (1) b) pontjai

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítéséig

A szabadszöveges üzenet részben megadott bármilyen más személyes adat

Szolgáltatás nyújtása az Érintett részére a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés (ÁSZF) alapján

a Makery World és az Érintett közt létrejött szerződés (ASZF) teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pontja és jogos érdek

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a szerződés teljesítését / megszűnését, vagy meghiúsulását követő általános elévülési idő végéig

 

4.4.      A Makery World marketingtevékenysége során

 

Személyes adatok köre

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatok megőrzési ideje

Vezeték- és keresztnév

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1), (5) bekezdése

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

E-mail cím

Kép- és hangfelvétel

A Makery World részére adott hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt felhasználás, például digitális és nem digitális formában közzététel, többszörözés, terjesztés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Adatkezelő minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon végezze.

 

Adatkezelő csak olyan személyes adatokat gyűjt és tárol, amelyek relevánsak az adatgyűjtés céljai szempontjából, és azokat nem használja fel olyan módon, amely összeegyeztethetetlen a megjelölt célokkal, kivéve, ha ezt a felhasználást Ön engedélyezte.

 

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok a tervezett felhasználásukhoz megbízhatóak, valamint pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Esetenként kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy megállapíthassuk, hogy adatai továbbra is pontosak és aktuálisak.

 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

 

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az a jelen Tájékoztatóban ismertetett célok eléréséhez szükséges, vagy addig, amíg Ön visszavonja a hozzájárulását, kivéve, ha törvény hosszabb megőrzési időt tesz lehetővé vagy ír elő (például adózási, számviteli vagy egyéb jogi szempontokból). Ha nincs vagy nincs többé jogalapunk a személyes adatai kezelésére, akkor vagy töröljük, vagy anonimizáljuk személyes adatait, vagy, amennyiben ez nem lehetséges (mert például adatait biztonsági mentésünkön tároljuk), akkor személyes adatait biztonságosan megőrizzük és elkülönítve tároljuk addig, amíg törlésük nem lehetséges.

 

 1. AZ ÖN JOGAI

Adatfeldolgozó az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

 

6.1.      Hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a […] e-mail címen keresztül az Adatfeldolgozótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

 1. a Makery World
 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

 

 1. a Makery World kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 1. milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 1. a Makery World alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatfeldolgozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében Adatfeldolgozó köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

6.2.      Helyesbítéshez való jog

 

A […] e-mail címen keresztül kérheti az Adatfeldolgozótól, hogy a Makery World módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatfeldolgozó a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintett személyt.

 

6.3.      Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

A Tájékoztató 2.1.2. és 2.1.3. pontjaiban található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MFP indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

 

Az Érintett törlési kérelmének Adatfeldolgozó nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 

Amennyiben a Adatfeldolgozóhoz törlési kérelem érkezik, a MFP első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében adatkezelő elkérheti az Érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az Érintett számára a Makery World által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását, azonban a Adatfeldolgozó nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az Érintettről nem tart nyilván.

 

 

 

6.4.      Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

 

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatfeldolgozó korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatfeldolgozó arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatfeldolgozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

7.5.      Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

 

A 4.4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő, vagy Adatfeldolgozó a személyes adatát a Tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

7.6.      Az adathordozhatóság való jog

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 4. pontjában foglalt célokból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel azok jogalapjára – Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 1. KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

 

A Makery World kiskorúak személyes adatait – összhangban a Makery World ÁSZF-ével – nem gyűjti. Amennyiben sejti vagy tudomására jut, hogy 16. éven aluli gyermek regisztrált a Honlapon, úgy kérjük, hogy az alábbi e-mail címen értesítse az Adatfeldolgozót: […].

 

 1. PANASZTÉTEL, JOGORVOSLAT

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatfeldolgozó a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 

 • Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu, vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁLTOZTATÁSA

 

Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő utasításai alapján Adatfeldolgozó jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan előzetes bejelentés nélkül módosítani. A Tájékoztató módosításai a közzététellel lépnek hatályba. Erre való tekintettel ajánlott a Weboldal rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

 

 1. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Tájékoztatóval vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a […] e-mail címen, vagy a 1072 Budapest, Dob utca 38. szám alatti Makery Étteremben.